EMEGO CORREDORIA D'ASSEGURANCES S.L. amb domicili social situat en Plaça del Txofre, 2 - 20001 SAN SEBASTIAN - DONOSTIA i amb Registre Mercantil de Guipuzcoa Prenc 1498, Foli 22, Fulla SS 9863 i amb C.I.F. B-20513891 i amb nº J 1419 del registre especial de la direcció general d'assegurances