EMENGO
 
PRESENTACIÓ emengo
 
SERVEIS emengo
empreses
particulars
 
PRODUCTES emengo
assegurances combinades
assegurances automòbils
assegurances industrials
assegurances construcció
assegurances de crèdit
responsabilitat civil
inversió-estalvi
salut-vida
as. impagament lloguers
 
DOCUMENTACIÓ emengo
 
NOTICIES emengo
 
CONTACTE emengo
 
LOCALITZACIÓ emengo
   
EmengoTrans
 

Fons d'inversió


Fons d'Inversió

Fons Mixts Unit Linked

Fons Garantits de Renda Fixa

Fons Garantits de Renda Variable

Inversions Garantides a llarg termini


 

Fons d'Inversió
UNIT LINKED, cistelles de fons d'inversió per a invertir en borsa sense ser el rei de les finances.

Rendibilitats mitges històriques

Possibilitat de canvi

Excel·lent tracte fiscal

Millor fórmula d'estalvi-inversió

Analitzem la combinació de fons més adequada a cada persona amb possibilitats de realitzar quants canvis i combinacions es desitgin i aprofitant un excel·lent tracte fiscal, amb rendibilitats mitges en els últims tres anys superior al 20% anual

 

Fons Mixts Unit Linked
Pla d'estalvi i inversió compost de 2 fons:
Renda fixa - Renda variable
Invertir en un fons de renda variable

S'ha d'estructurar la inversió
Fons renda fixa
Fons renda variable
Invertir en ambdós

Modalitats més conegudes
Conservadora (Renda variable 20 % - Renda fixa 80 %)
Moderada (Renda variable 80 % - Renda fixa 20 %)
Agressiva (Renda variable 80 % - Renda fixa 20 %)

D'aquesta forma la seva inversió s'ajustarà a les seves necessitats com inversor. En qualsevol moment pot

Canviar de fons: Traspassar part o la totalitat del seu saldo acumulat d'un fons a un altre sense cap cost fiscal

Modificar la composició de la seva inversió: A partir del moment que Vostè desitgi les seves noves cosines i/o aportacions s'invertiran en la proporció que ens indiqui (quantes vegades desitgi i totes sense cost addicional)

Les aportacions generen rendiments des del primer dia

Característiques principals

Flexibilitat
Vostè fixa la quantia i la forma de pagament. Pot variar l'import de la seva aportació o suspendre-les durant un temps i tornar a reprendre-les quan vulgui

Total Liquiditat
A partir del primer any es pot disposar de la totalitat del Fons Acumulat. En qualsevol moment pot sol·licitar Rescats Parcials sempre que mantingui un saldo de 601.01.- €. Durant el primer any.

Alta Rendibilitat

Les seves cosines i aportacions formaran part, a la seva elecció, de qualssevol dels dos Fons interns de la Companyia (renda fixa i renda variable) que estan gestionats per un equip d'experts professionals. Ells inverteixen en els principals títols i valors del mercat financer espanyol a fi de diversificar el risc i obtenir el màxim rendiment per a la seva inversió

Gran Fiscalitat

El rendiment obtingut de les aportacions que destini al seu Pla d'Estalvi, té importants reduccions fiscals, de fins al 75 %, en funció de l'antiguitat de cadascuna

Antiguitat superior a 2 anys - 30% de reducció lliure d'impostos

Antiguitat superior a 5 anys - 65% de reducció lliure d'impostos

Antiguitat superior a 8 anys - 75% de reducció lliure d'impostos

 

Fons Garantits de Renda Fixa

Asseguren al venciment la inversió inicial i una rendibilitat mínima garantida.

Tria vostè el temps i la quantitat invertida.

Apropiat per a estalviadors conservadors que no volen córrer riscos i prefereixen un tipus mínim de garantit amb la finalitat de mantenir el poder adquisitiu de la seva inversió

Tres possibilitats

A curt termini (fins a 3 anys) - Desgravament fiscal sobre rendibilitats 30%

A mitjà termini (de 5 a 8 anys) - Desgravament fiscal sobre rendibilitats 65%

A llarg termini (més de 8 anys) - Desgravament fiscal sobre rendibilitats 75 %

AL venciment del termini es pot optar pel cobrament del valor garantit o per la percepció d'una Renda Vitalícia calculada en funció de l'edat de l'assegurat a l'inici del cobrament de la mateixa

 

Fons Garantits de Renda Variable
Asseguren la inversió inicial i un percentatge de la revaloració mitja dels índexs borsaris en un determinat període (de 2 a 4 anys ). Els esmentats índexs solen ser tals com IBEX 35, EUROTOP 100 etc..

Qualitats

Seguretat
Sempre percebrà el cabdal fix garantit.

Rendibilitat
Obtindrà una extra rendibilitat variable relacionada a l'evolució de l'índex de referència

Protecció
Quedarà cobert amb assegurança de vida, que garanteix un petit capital addicional, indicat en el contracte.

Liquiditat
Pot recuperar al final de cada anualitat de assegurança part del seu capital, renunciant a percebre el capital garantit al terme però conservant les garanties del assegurança de vida i de la rendibilitat variable.

Gran Fiscalitat
L'exempció fiscal pot arribar fins al 75 % segons la durada de l'assegurança

 

Inversions Garantides a llarg termini
A tres, cinc i vuit anys.

D'interès garantit en pòlissa superior als productes tradicionals del mercat i podent disposar del seu

Gran fiscalitat dels productes asseguradors

mail contacto castellano català