Robatori

Per aquesta cobertura s'indemnitzen els danys i/o pèrdua del vehicle assegurat a conseqüència de substracció o intent de substracció.


Sumes assegurades


En cas de substracció del vehicle , la indemnització no es farà efectiva fins que hagin transcorregut 30 dies des de la substracció.

Si el sostret són peces o accessoris que constituïxen part del vehicle, la major part de les pòlisses existents en el mercat cobrixen el 100 % del seu valor de nou en els dos primers anys i el 80 % a partir del tercer any.

Els danys causats en el vehicle cobert per aquesta modalitat a conseqüència de la temptativa de substracció, o els quals presenti el vehicle una vegada recuperats estaran coberts al 100 %.

En cap cas es cobreix els béns que es trobin en l'interior del vehicle i no siguin elements integrants del mateix. Els accessoris estaran cobertscobrits únicament en el cas que s'hagi estipulat així en les condicions particulars.

La presentació del part de sinistre d'aquesta cobertura ha d'anar acompanyada de la denúncia presentada davant l'autoritat competent.