Responsabilitat Civil de Subscripció Obligatòria

Empara les conseqüències econòmiques de la responsabilitat civil del conductor enfront de tercers.

En el cas de danys exclusivament materials la responsabilitat civil té caràcter subjectiu

La cobertura obligatòria no arriba a als danys corporals sofertssofrits pel conductor del vehicle assegurat.

Tampoc queden cobertscobrits els danys materials sofertssofrits pel vehicle assegurat, per les coses transportades per el, ni els béns que resultin titulars de l'assegurat, propietari o conductor, així com els del cònjuge o els parents fins al tercer grau de consanguinitat o afinitat dels anteriors.

Sumes assegurades

Màxim legal. 100%
minutes i despeses, sense límit advocats procuradors designats per l'Assegurador

Reparació dels danys produïts a tercers per fets de la circulació fins a les següents quantitats:
Danys corporals: Màxim legal
Danys materials: Màxim legal

Quan els danys causats fossin superiors, haurà de plantar cara als mateixos l'assegurança de responsabilitat civil voluntari o en cas de mancar la persona responsable amb el seu propi patrimoni. No cobreix els danys que pugui sofrir el conductor o propietari però si la resta de passatgers indistintament de les persones que es transportin