Responsabilitat Civil de Subscripció Voluntària

Ús i circulació del vehicle.
Repòs, fins i tot incendi i explosió.
Càrrega, transport i descàrrega de coses.
Conducció per menors, empleats i estranys.
Conducció ocasional d'altres turismes.
Actuació dels passatgers.
Arrossegament de remolcs autoritzats.

Sumes assegurades

100 % Indemnitzacions
100 % minutes i despeses, sense límit d'advocats procuradors designats per l'Assegurador Màxim 1.500,00 € lliurement triats
Cobreix l'excés de l'obligatori amb els límits pactats en les condicions particulars de la seva pòlissa, fins a un maximo de 50.000.000 €.
No cobreix els danys que pugui sofrir el conductor o propietari però si la resta de passatgers indistintament de les persones que es transportin