Ocupants

Aquesta assegurança garanteix a l'assegurador el pagament de les indemnitzacions fixades en les condicions de la pòlissa per accidents que puguin sofrir els ocupants que figurin en el contracte.

La condició d'ocupant arriba a a qualsevol persona que ocupi plaça en el mateix, incloent al conductor.

Sumes assegurades

Indemnització per mort ocorreguda durant els 365 dies següents a l'accident, a conseqüència de les lesions sofertes en el mateix. Indemnització per invalidesa permanent total o parcial declarada dintre dels 365 dies consecutius a l'accident, com a conseqüència del mateix
Pagament de l'assistència mèdic-quirúrgica i farmacèutica per les lesions sofertes durant els 365 dies subsegüents a l'accident.

Les sumes que ha de pagar l'assegurador per cadascuna de les prestacions més amunt citades, per a cadascuna de les víctimes d'un accident, són les quals s'hagin estipulat en la pòlissa de assegurança