Defensa i Reclamació


Reclamació dels danys rebuts per terceres persones al vehicle assegurat per fets de la circulació.
Advocat i Procurador
Avenç d'indemnitzacions
Haurà de ser objecte d'un contracte independent, però aquest contracte podrà incloure's en capítol a part dintre d'una pòlissa única.
Té dret a sotmetre a arbitratge les seves diferències amb l'assegurador.

"l'assegurador s'obliga, dintre dels límits establerts en la Llei i en el contracte, a fer-se càrrec de les despeses que pugui incórrer l'Assegurat com a conseqüència de la seva intervenció en un procediment administratiu, judicial o arbitral, i a prestar-li els serveis d'assistència jurídica, judicial o extrajudicial, derivades de la cobertura de l'assegurança

Sumes assegurades

Els límits d'aquesta cobertura queden pactats en les condicions particulars de la seva pòlissa
S'exclouen de la cobertura el pagament de multes i altres sancions
La Llei no té aplicació respecte als casos de defensa jurídica realitzada per l'assegurador de l'assistència en viatge
La defensa jurídica realitzada per l'assegurador de l'assistència en viatge
La defensa jurídica que tingui relació amb l'ús de bucs o embarcacions marítimes

Cobertures

Defensa criminal per accident
Extensió de garanties, per conduir sota la influència de begudes alcohòliques; per danys a tercers per les mercaderies transportades, si va haver imprudència del conductor
Extensió de garanties als ocupants transportats gratuïtament i al fill menor de l'Assegurat que, sense coneixement d'ell, faci ús del vehicle Prestació de fiances, per a garantir les costes o la llibertat provisional
Reclamació per danys causats a l'Assegurat, els seus familiars i hereus perjudicats, que poden ampliar-se també a altres persones Reclamació per danys al vehicle assegurat, que pot ser objecte d'ampliació a altres situacions
Insolvència del tercer responsable
I altres tals, com: defensa infraccions de tràfic, defensa altres segurs, avenç d'indemnitzacions, remolcaje per accident o avaria, reparació urgent en carretera, rescat i salvament, defensa de la responsabilitat civil, avenç assistència sanitària, ambulància, trasllat mort, avenços per decés, despeses peritaje, reclamació reparació defectuosa, lloguer altre vehicle