Trencament de Vidres

Cobreix la reposició de les llunes fins al límit pactat en les condicions de la pòlissa

Abans de reposar-les ha de donar el part en l'asseguradora

Existeixen serveis d'assistència per a reposar-les in situ per compte de l'asseguradora