Incendi

L'assegurador s'obliga a indemnitzar els danys produïts en els béns assegurats a conseqüència d'incendi, entenent com a tal "la combustió i l'abrasament amb flama, capaç de propagar-se, d'una objecte, o més, que no estava destinat a ser cremat en el lloc i moment que es produïx".

Sumes assegurades


La garantia s'estén sempre a "els danys i pèrdues materials causats per l'acció directa del foc i per les conseqüències inevitables de l'incendi", com són

Els danys ocasionats per les mesures adoptades per a impedir, tallar o extingir l'incendi.
Les despeses que hagi d'incórrer l'assegurat per a salvar els béns de l'incendi
Els menyscaptes sofertssofrits pels béns salvats
El valor dels objectes desapareguts, sempre que l'assegurat acrediti la seva preexistència

Per a determinar la cosina d'aquestes assegurances intervenen multitud de factors, des del tipus de risc fins a la seva distància a un parc de bombers, amb una sèrie de circumstàncies que poden implicar recàrrecs o bonificacions