EMENGO
 
PRESENTACIÓ emengo
 
SERVEIS emengo
empreses
particulars
 
PRODUCTES emengo
assegurances combinades
assegurances automòbils
assegurances industrials
assegurances construcció
assegurances de crèdit
responsabilitat civil
inversió-estalvi
salut-vida
as. impagament lloguers
 
DOCUMENTACIÓ emengo
 
NOTICIES emengo
 
CONTACTE emengo
 
LOCALITZACIÓ emengo
   
EmengoTrans
 

Salut - vidaEls productes de Vida desenvolupats plantegen variades alternatives de plans pensats tant per a empreses, Col·lectius, persones físiques, i de Vida Individual

En aquesta Línia d'Assegurances de Vida podrà escollir entre diferents modalitats en funció del grau de risc que desitgi adquirir. Podrà escollir també diferents modalitats de productes de salut o accidents que satisfaran les seves necessitats de previsió

Podrà gaudir de la tranquil·litat de saber que estan protegits enfront d'imprevists

Pensats per a:

Accidents

Autònoms

Previsió

Salut
Veure Quadre Mèdic

Subsidi

Vida
 

Assegurances contra Accidents
Tenen per objecte la cobertura de les conseqüències econòmiques derivades de la defunció, invalidesa o accident. També pot contractar-se el doble cabdal per a cas de defunció i/o per a cas d'Invalidesa, quan es tracti d'accident de circulació.

Pot assegurar-se qualsevol persona durant el desenvolupament del seu treball o fora del mateix, totes les professions excepte les de risc i les mestresses. Es garanteix a la persona interessada una indemnització, en cas d'accident, que suposi la pèrdua de la vida o una invalidesa parcial o total, així com les despeses d'assistència sanitària o una baixa diària.

Garanties i sumes assegurades
Si es produïx de forma immediata o en el termini d'un any, la Companyia satisfarà al beneficiari el capital fixat per a aquesta cobertura en les Condicions Particulars.

Fins a 1.202 € quan l'assegurat sigui menor de 14 anys en concepte de despeses de sepeli.

Si moren l'assegurat i el seu cònjuge, independentment del capital destinat als beneficiaris, es repartirà per parts iguals entre els fills de l'assegurat menors de 18 anys, un capital igual al garantit per al cas de mort per accident, amb un límit màxim d'indemnització total per sinistre de 300.506 €

Mort per accident


Invalidesa permanent bàsica

Si l'accident ocasiona la invalidesa permanent total de l'assegurat, comprovada i fixada en el terme d'un any des de la seva ocurrència, la Companyia pagarà al propi assegurat el capital estipulat per a aquesta cobertura en les condicions particulars.

En cas d'invalidesa permanent parcial s'indemnitzarà segons barem.

Gran invalidesa

Quan a conseqüència d'un accident cobert per la pòlissa es produeixin a l'assegurat pèrdues anatòmiques o funcionals irreversibles que facin necessària la seva assistència permanent per altra persona per a realitzar funcions vitals, com menjar, desplaçar-se, vestir-se, etc., En aquest cas l'assegurat percebrà, quan contracti aquesta garantia, un capital igual al subscrit per a la invalidesa permanent contractada.

Invalidesa temporal

Si l'accident ocasiona la invalidesa temporal de l'assegurat, per al desenvolupament de les ocupacions inherents a la professió habitual que consta en les condicions particulars de la pòlissa, obligant-li a sotmetre's a tractament mèdic, la Companyia abonarà, des del començament d'aquesta i amb el límit de 365 dies, la indemnització diària estipulada en les condicions particulars.

Aquesta cobertura pot contractar-se amb una franquícia de: 0, 7, 15 o 30 dies.

Hospitalització per accident

Mentre l'assegurat romangui ingressat en un centre hospitalari, a conseqüència d'un accident cobert per la pòlissa, percebrà la indemnització diària que s'estableixi en les condicions particulars de la pòlissa, durant el període màxim d'un any.

Assistència mèdica
Es garanteix el pagament il·limitat en els nostres centres concertats de les despeses d'assistència mèdica privada derivats d'un accident cobert per la pòlissa.

En cas que l'assegurat decideixi seguir tractament amb facultatius o centres no vinculats a l'entitat mitjançant concert, la Companyia abonarà per aquest concepte, com a màxim, la quantitat de 1.803€

Capital addicional en cas de mort per accident de circulació
Si l'assegurat mor en accident de circulació, el beneficiari designat percebrà un capital addicional que podrà ser una o dues vegades el capital de mort per accident, segons es contracti i es faci constar en les Condicions Particulars de la pòlissa. S'exclouen d'aquesta cobertura els accidents de circulació com conductor professional.

Capital addicional en cas d'invalidesa permanent per accident de circulació

Si l'assegurat contreu una Invalidesa Permanent Total en accident de circulació, percebrà un capital addicional que podrà ser una o dues vegades el capital d'Invalidesa Permanent Bàsica, segons s'hagi contractat i es faci constar en les Condicions Particulars

S'exclouen d'aquesta cobertura els accidents de circulació com conductor professional.

Si l'assegurat contreu una Invalidesa Permanent Total en accident de circulació, percebrà un capital addicional que podrà ser una o dues vegades el capital d'Invalidesa Permanent Bàsica, segons s'hagi contractat i es faci constar en les Condicions Particulars.

S'exclouen d'aquesta cobertura els accidents de circulació com conductor professional.

Cobertura 24 hores

Empara els accidents ocorreguts tant en la vida professional com en la privada.

Cobertura exclusivament professional
Empara els accidents ocorreguts en l'exercici de la professió declarada.

Cobertura exclusivament extra professional

Empara solament els accidents ocorreguts en la vida privada.

Cobertura Exclusivament d'Accident de Circulació

Empara únicament accidents de circulació com conductor privat o com conductor tant privat com professional, entenent per accident de circulació el sofert per l'assegurat com vianant, usuari de transports públics, línies aèries o charter, conductor d'un automòbil o passatger del mateix, conductor de bicicleta o ciclomotor, circulant per qualsevol via pública o camí particular obert al públic.

Amb l'opció Mort per Accident de Tràfic es contracta inseparablement altre capital en cas de defunció de l'assegurat i cònjuge en el mateix accident de circulació per als fills menors de 18 anys.

Especial Dona

Aquest assegurança garanteix el pagament d'una indemnització pels accidents que pugui sofrir l'assegurada sobre la base de les garanties que contempla la pòlissa.

En casos com el del mestressa, el treball de la qual no és remunerat, vam considerar que aquest és una assegurança única en el mercat, exclusiu per a la dona, amb importants capitals que es garanteixen en cas de mort, gran invalidesa i subsidi, derivant en la possibilitat de contractar algú que li supleixi en les seves tasques domèstiques en cas d'accident.

Cobertura en prestigioses clíniques pròpies, sense límit i cobertura de fins a 1.800 € en clíniques concertades alienes.

Revisió ginecológica sense suplement algun, i la innovadora cobertura en cirurgia estètica en cas d'accident.

S'exclouran del assegurança a dones les professions de les quals impliquin treball manual, ús de maquinària, ús d'armes, inspectors d'obra, missatgeria, carnisseria, policia, etc.

S'aplicaran sobre cosines a aquelles dones que practiquin esports d'alt risc, com alpinisme, espeleologia, ús de motocicletes, etc.

Premi AQUÍ per a descarregar en format PDF sol·licitud d'assegurança individual per a conductors de camions i autocars

 

Assegurances per a Autònoms
És un sistema integral de protecció creat per a completar les limitacions de les prestacions de la Seguretat Social als treballadors autònoms. Anteriorment, per a aconseguir el mateix nivell de cobertura, vostè havia de contractar molts tipus d'assegurances: un pla de jubilació, un assegurança de salut, un assegurança de vida.

Amb Autònoms vostè disposa d'un multiproducto que els inclou tots, podent escollir entre diferents modalitats o dissenyant-se el seu propi projecte personal, en el qual vostè decideix els imports i les cobertures.

Està pensat per a totes aquelles persones incloses en el Règim Especial d'Autònoms a més de persones amb obligacions familiars de dependència, com fills o cònjuge

Si vostè és autònom, 46,70 € és la quantitat que percebria el primer mes, i 326 € els mesos successius descomptant la quota d'autònom que ha de pagar (segons la base mínima de cotització). Per a evitar aquesta situació, nosaltres busquem per a vostè la millor solució.

La Seguretat Social li obliga a presentar el cessament temporal o definitiu de l'activitat o la contractació d'un substitut per a tenir dret al cobrament de la prestació. Li pagarem la indemnització pactada amb solament presentar la baixa certificada per qualsevol metge. A més està indemnització és compatible i complementària a la qual oferix la Seguretat Social, perquè la seva economia no es vegi afectada en cap cas

Amb la assegurança per a Autònoms ja pot treballar tranquil, perquè complementa les prestacions de la Seguretat Social

Garanties i sumes assegurades

Assegurança de Vida
Assegurant per a la seva família el capital de defunció que vostè decideixi.

Assegurança de Salut

Possibilitat d'escollir lliurement el metge o acudir als millors especialistes inclosos en el quadre mèdic. Vostè pot a més ampliar la cobertura d'aquest assegurança a la resta de la seva família.

Sistema d'estalvi

Podent incloure un pla de pensions o de jubilació, vostè assegurarà el seu futur al mateix temps que obté les millors rendibilitats dels seus estalvis i els majors avantatges fiscals.

Assegurança per a hospitalització
Si ha de ser ingressat en un centre mèdic, a causa d'un accident o malaltia, percebrà una indemnització amb una important quantitat diària.

Assergurança d'Incapacitat Professional

Li paga una compensació econòmica sí, per qualsevol motiu, no pot seguir ocupant la seva activitat professional

Premi aquí per a descarregar en format PDF tarifes i requisits per a assegurança baixa diària per malaltia o accident

 

Previsió
El moment mes difícil de la vida és quan perdem un ésser benvolgut. En aquest moment solament tenim dolor i no podem pensar en els tramitis i la burocràcia necessària per al sepeli. Amb una cridada estarem amb vostè a l'instant i ens farem càrrec de realitzar les gestions i tramitis.

No podem saber quan arribarà aquest moment, i com estarem econòmicament per a afrontar les despeses necessàries per al sepeli. Per una petita quantitat al dia (6 eurocent), pot tenir aquestes despeses cobertes

Garanties i sumes assegurades

Prestació del servei per empresa funerària
Arqueja tipus rodona, i cotxe fúnebre.
Dos taxis d'acompanyament amb tornada.
Túmulo, Capella i Crist.
DUES Corones de Flors naturals amb la seva cinta dedicada.
Servei d'Església.
Drets de Cementiri.
Taxes Municipals, Jutjats i Mèdic forense.
Certificats i tramitacions per a la seva inhumació.
75 unitats de recordatoris.
Placa Metàl·lica amb les dades personals del mort.

Assistència familiar mundial
Evacuació i repatriació de l'Assegurat en cas de malaltia o accident greu que exigeixi hospitalització immediata.
Despeses mèdiques d'urgència en l'estranger.
Desplaçament d'un familiar al costat del titular hospitalitzat en cas que l'assegurat viatge sol en l'estranger i aquest hospitalitzat mes de 5 dies.
Acompanyament familiar en cas de defunció.
Prolongació d'estada en l'hotel.
Assistència a menors.
Retorn Anticipat de l'Assegurat a Espanya en cas de defunció d'un familiar.
Enviament de medicaments.
Consulta Mèdica a distància.
Servei d'informació.
Bestreta de fiança judicial en l'estranger.
Defensa fiança hospitalització.
Trasllat des de l'estranger fins a domicili habitual per a estades inferiors a 60 dies.

Trasllat nacional peninsular

Lliure elecció de cementiri en qualsevol lloc del territori nacional des de qualsevol lloc del món.

Complementaris
Es podrà triar lliurement en el moment de la contractació de l'assegunrança, les següents opcions, i una vegada contractades i en el moment del sepeli en el cas de no utilitzar-les totes o cap s'abonarà l'import total o restant en efectiu.
Nínxol, Tanatori, Làpida, incineració, altres serveis funeraris o la seva devolució en efectiu. o restant en efectiu . Nínxol, Tanatori, Làpida, incineració, altres serveis funeraris o la seva devolució en efectiu.

 

Salut
PREMI AQUÍ per a veure el Quadre Mèdic
Vostè i la seva família poden tenir les necessitats sanitàries en cas de malaltia o accident cobertes amb la millor medicina privada, sense cap tipus de restricció, mitjançant una pòlissa de salut.

Pot tenir cobertes totes les consultes mèdiques, hospitalitzacions, intervencions quirúrgiques i parts, dintre i fora del Quadre Mèdic en , sense cues ni llistes d'espera amb el facultatiu que vostè trii.

Aquestes assegurances cobrixen els riscos de malaltia i accident de l'assegurat, proporcionant els serveis mèdics, quirúrgics o, així com els internaments en centres i clíniques assistencials, dintre de les especialitats i límits establerts en la pòlissa.

Per aquest tipus d'assegurances l'entitat asseguradora no abona quantitat alguna a l'Assegurat, sinó que presta els serveis ressenyats anteriorment. És per això que es diu que el d'assistència sanitària és una asseguranças de prestació de serveis.

Dues modalitats de contractació:

pagament capitatiu
L'Assegurat té a la seva disposició un quadre mèdic al que haurà d'acudir forçosament, abonant l'entitat asseguradora els honoraris pactats

reemborsament de despeses
L'Assegurat pot triar lliurement els professionals, fent-se càrrec de les minutes i factures corresponents, que després traslladarà a l'entitat asseguradora perquè l'hi reemborsi

Moltes pòlisses han establert un sistema mixt, doncs posen a la disposició de l'assegurat un quadre mèdic al que poden recórrer lliurement, però deixant la porta oberta a la possibilitat de reemborsament de despeses en cas que l'Assegurat fora assistit en altre centre.

Com complementaris als d'assistència sanitària trobem les Assegurances de Malaltia, pels quals es preveu l'abonament d'un subsidi diari en cas de malaltia i/o hospitalització de l'Assegurat que compensi les pèrdues econòmiques que aquest fet pugui ocasionar-li. No es tracta de les despeses mèdiques, que quedarien emparats en la modalitat anterior, sinó les conseqüències econòmiques de tals processos, com pot ser, per exemple, les pèrdues d'ingressos professionals - en el cas dels autònoms-, o l'increment en les despeses necessàries per a mantenir l'activitat normal de la família - mestresses.

Garanties i sumes assegurades

Quadres mèdics provincials

Serveis mèdics i centres fora del Quadre Mèdic

Inclòs

Atenció telefònica

Inclòs

Hospitalització
Habitació individual sense límit de dies amb despeses d'estada de l'acompanyant cobertscobrits en ingressos per intervenció quirúrgica o part (en hospitals dintre dels nostres Quadres Mèdics que disposin del citat servei)

Servei 24 hores d'Urgències Mèdiques a domicili
Inclòs

Visites i operacions dintre i fora del quadre mèdic
Inclòs

Medicina preventiva

Revisió mèdica mèdica anual, neteja bucal, revisió ginecológica.

Reemborsament de despeses
Fins al límit fixat per a cada acte, devolució del 80% de l'import de les consultes, anàlisis i radiografies efectuades fora del quadre mèdic i devolució del 90% de l'import de les factures de l'hospital i del cirurgià quan no estiguin inclosos en el Quadre Mèdic.

L'assegurat es dirigeix al professional o Centre Mèdic triat dintre del Quadre Facultatiu concertat, rebent la prestació sense desemborsar cap diners. L'assegurat pot utilitzar els serveis de qualsevol professional sanitari o centre mèdic, en qualsevol lloc del món.

PREMI AQUÍ per a veure el Quadre Mèdic

 

Subsidi
Un accident pot provocar una greu situació econòmica per a vostè, la seva família o el seu negoci. Per a evitar això posem a la seva disposició les assegurances d'indemnització per accident o malaltia.

Aquest garanteix uns ingressos mensuals mentre l'assegurat estigui de baixa per Accident o Malaltia

Garanties assegurades


Indemnització diària per baixa laboral per accident.

Indemnització diària per baixa laboral per malaltia.

Indemnització diària per ingrés hospitalari.

Possibilitat de contractar amb diferents franquícies rebaixant els costos de la pòlissa

Premi aquí per a descarregar en format PDF tarifes i requisits per a assegurança baixa diària per malaltia o accident

 

Vida
(premi aquí per a veure tarifa)
Aquesta assegurança de vida ampliat cobreix les principals incidències que pugui sofrir un cap de família: defunció, invalidesa, incapacitat professional, hospitalització.

Els beneficiaris cobren el capital acordat, podent duplicar-se o triplicar-se segons les circumstàncies. El cost per a vostè és realment baixo comparat amb la tranquil·litat que li proporciona aquest producte.

Està pensat per a persones amb obligacions familiars de fills o cònjuges, hipoteques, negocis etc.

Garanties i sumes assegurades


Accident de circulació
Prestació extraordinària per a menors d'edat. Si a conseqüència d'un accident de circulació morís l'assegurat i el seu cònjuge, deixant com beneficiaris fills menors de 18 anys, o majors d'edat discapacitats, se'ls indemnitzarà amb el doble del capital.

Cobertura efecte duplo
Assegurança complementaria per a la seva parella. D'aquesta forma, el cònjuge estarà assegurat gratuïtament pel mateix cabdal, fins que els fills complissin 18 anys. I si, durant aquest període, aquesta persona morís, els fills rebrien un capital addicional igual a l'assegurat.

Invalidesa per qualsevol causa
Bestreta del capital de defunció i/o pagament d'una renda.

Incapacitat professional
Pagament d'una renda i/o alliberament del pagament de cosines.

Mort i invalidesa per accident
Summa assegurada

Mort i invalidesa per accident de circulació

Summa assegurada.

Malaltia greu
Pagament de capital per diagnòstic de malaltia greu (càncer, infart, embolia, accident cervell vascular, trasplantament d'òrgans majors).

Subsidi diari d'hospitalització
A partir del cinquè dia i com a màxim 90 dies.

Assistència Vida 24 hores

Assistència al beneficiari: ens encarreguem d'obtenir els certificats oportuns dels Registres Civils i els ajudem a realitzar tots els tràmits necessaris.

Informació jurídica
Un equip d'advocats a la seva disposició que li informarà de qualsevol aspecte legal: dret de successió, testament.

Les assegurances de vida es poden dividir en:

Vida Estalvi

Vida Risc

Premi AQUÍ per a descarregar en format PDF sol·licitud d'assegurança individual per a conductors de camions i autocars
mail contacto castellano català