EMENGO
 
PRESENTACIÓ emengo
 
SERVEIS emengo
empreses
particulars
 
PRODUCTES emengo
assegurances combinades
assegurances automòbils
assegurances industrials
assegurances construcció
assegurances de crèdit
responsabilitat civil
inversió-estalvi
salut-vida
as. impagament lloguers
 
DOCUMENTACIÓ emengo
 
NOTICIES emengo
 
CONTACTE emengo
 
LOCALITZACIÓ emengo
   
EmengoTrans
 

Assegurances Automòbils i MotocicletesDisposem de dos tipus d'assegurances

Assegurances per a automòbils
Turismes, Caravanes, Vehicles de TIR, Furgonetes particulars o de servei públic, Camions d'empreses o servei públic i Remolcs o semiremolcs

Assegurances para Ciclomotores i Motocicletes
Ciclomotors, Motocicletes

 

Assegurances per a automòbils
La assegurança d'automòbils té per objecte cobrir la Responsabilitat Civil del conductor del vehicle derivada de fets de la circulació del mateix, entenent-se com a tals els quals es motivin per l'ús o circulació del vehicle per vies i béns del domini públic, garatges i aparcaments, així com per vies privades que no estiguin especialment destinadaspara el desenvolupament d'un treball o labor industrial o agrícola.
La subscripció d'aquest assegurança és obligatòria, el que li fa ser el més estès de tots els quals garanteixen riscos de responsabilitat civil.


La Llei sobre Responsabilitat Civil i assegurança en la Circulació de Vehicles a motor (Disposició addicional 8ª de la Llei 30/1995, d'Ordenació. i Supervisió de les Assegurances Privades), en el seu Capítol II "De l'assegurament obligatori", article 2º "De l'obligació d'assegurar-se, disposa, en relació amb l'article 1º d'aquest cos legal:

"Tot propietari de vehicles a motor que tingui el seu establiment habitual a Espanya vindrà obligat a subscriure un contracte de assegurança per cada vehicle que sigui titular que cobreixi, fins a la quantia dels límits de l'assegurança obligatòria....." , la responsabilitat del conductor del vehicle pels danys causats a les persones o en els béns amb motiu de la circulació, en virtut del risc creat per la conducció del mateix. Els vehicles no assegurats en la forma establerta no podran circular per territori nacional. L'incompliment d'aquesta prohibició serà sancionat administrativa i penalment.

Disposem d'un ampli ventall d'entitats amb la possibilitat de donar cobertura en totes les circumstàncies.

Garanties que cobrixen

Responsabilitat Civil de Subscripció Obligatòria

Responsabilitat Civil de Subscripció Voluntària

Ocupants

Defensa i Reclamació

Danys Corporals al Conductor

Assistència en Viatge

Retirada de Permís de conduir premi aquí per a descarregar tarifa privacion carnet conduir

Trencament de Vidres

Incendi

Robatori

Altres
 

Assegurança per a Motocicletes i Ciclomotores

Documentació necessària per a la contractació de la pòlissa

Fotocopia permís de conduir i D.N.I. del prenedor

Fotocòpia del permís de circulació En cas de vehicle comprat de segona mà,

Fotocòpia de l'últim propietari i justificant de gestoria

Fitxa tècnica per les 2 cares amb l'encuny de la I.T.V al dia

Disposem d'un ampli ventall d'entitats amb la possibilitat de donar cobertura en totes les circumstàncies.

Cobertures Bàsiques
Responsabilitat civil de subscripció obligatòria
Responsabilitat civil complementària
Indemnització de danys
Reclamació de danys
Defensa per multes de tràfic
Accidents corporals del conductor
Assistència en viatge
Retirada del permís de conduir
mail contacto castellano català