EMENGO
 
PRESENTACIÓ emengo
 
SERVEIS emengo
empreses
particulars
 
PRODUCTES emengo
assegurances combinades
assegurances automòbils
assegurances industrials
assegurances construcció
assegurances de crèdit
responsabilitat civil
inversió-estalvi
salut-vida
as. impagament lloguers
 
DOCUMENTACIÓ emengo
 
NOTICIES emengo
 
CONTACTE emengo
 
LOCALITZACIÓ emengo
   
EmengoTrans
 

Assegurances Construcció

Disposem de dos tipus d'assegurances

Assegunça Decenal

Tot Risc Construcció

Assegurança Decenal de Danys a l'EDIFICACIÓ

descarregui sol·licitud de cotització en format PDF

És una pòlissa de danys de subscripció obligatòria pel promotor de tota edificació la destinació principal de la qual sigui l'habitatge.

S'exclou d'aquesta obligatorietat els habitatges unifamiliars per a ús propi construïdes en el regimen de autopromoción i certes obres de rehabilitació d'habitatges.

El seu objectiu és garantir durant un període de 10 anys, a partir de la data de recepció de l'obra, la indemnització o reparació dels danys físics sofertssofrits en l'edifici assegurat i que siguin conseqüència de vicis o defectes que tinguin el seu origen o afectin a l'Obra Fonamental, i comprometin la resistència mecànica i estabilitat del mateix.

Per Obra Fonamental s'entén la fonamentació i estructura de l'edifici. S'inclouen les despeses de demolició i desencombro fins a un límit del 5% en la Suma Assegurada.L'obligatorietat d'aquesta assegurança ve imposada per la Llei d'Ordenació de l'Edificació (L.O.I.) per a totes les obres de nova construcció i obres en els edificis existents, per als projectes dels quals se sol·liciti la llicència d'obres a partir de la seva entrada en vigor (maig 2000).

El Cabdal Assegurat ve determinat pel 100% del cost final de l'obra, inclosos els honoraris professionals dels tècnics intervinents incloent els de l'Entitat de Control de Qualitat, els de l'Empresa Elaboradora de l'Estudio Geotécnico, llicències i impostos de legal aplicació.

Complementàriament, a l'assegurança decenal de danys de subscripció obligatòria dalt descrit i mitjançant el pagament d'una cosina addicional, en la pòlissa poden incloure's entre unes altres les següents cobertures opcionals:

- Informe D0 emès per l'Entitat de Control de Qualitat. Ha d'haver control tècnic de l'obra des del seu inici.
- Còpia de la memòria Constructiva del Projecte d'Execució
- Copia del informe Geotècnic
- Informe D4 emès per l'Entitat de Control de Qualitat, en el cas d'obra de rehabilitació, reforma o ampliació
- Informe D2 emès per l'Entitat de Control de Qualitat, en el cas d'ocupació de material no tradicional
- Domiciliació Bancària
- Document d'informació al prenedor
- Impermeabilización de cobertes, terrasses i teulades
- Impermeabilización de façanes
- Renúncia al dret de repetició enfront de Proyectistas i Direcció facultativa
- Renúncia al dret de repetició enfront de Contractistes
- Danys a béns preexistents
- Revaloración automàtica de la suma assegurada i de la franquícia

Tot Risc de Construcció

descarregui sol·licitud de cotització en format PDF


Mitjançant la Assegurança de Tot Risc de Construcció, el Promotor garanteix el seu interes asegurable pels danys i/o pèrdues físiques que per una causa accidental, no exclosa expressament en la pòlissa, sofreixin els béns que formen part d'una edificació durant la seva fase de construcció.

El període de cobertura abasta des del seu inici fins al moment de la finalització i lliurament de l'obra, incloent un període màxim de Manteniment de 12 mesos.

Per via d'exemple, estan cobertscobrits els següents riscos:

- Incendi, explosió, caiguda de llamp
- Robatori i Expoliació (sempre que existeixi vigilància permanent en l'obra o si està adequada i suficientment tancada)
- Terratrèmol, Erupció Volcànica, tremolors de terra, vent ,desbordament de rius, inundacions, pluges extraordinàries
- Riscos inherents de la pròpia obra, com són els quals tegan el seu origen en errors de projecte, adreça, defectes d'execució, materials defectuosos o inadequats.


La suma assegurada ve determinada pel cost final d'execució per contracta de l'obra.

Així mateix es cobrixen fins a uns percentatges les despeses de demolició i desencombro així com les despeses extraordinàries.

Com garanties complementàries i mitjançant el pagament d'una prima addicional, en la pòlissa de tot risc de construcció es poden incloure les següents cobertures:

- Responsabilitat civil extra contractual
- Responsabilitat civil creuada
- Fiances i defensa jurídica
- Facultativament, cas per cas i no de forma automàtica la Responsabilitat Civil Patronalmail contacto castellano català