Assegurança de Vida i Estalvi
També denominats assegurança de Jubilació

L'entitat asseguradora garanteix el pagament de la prestació pactada en cas que l'Assegurat viva al venciment de la pòlissa , que normalment es fixa per l'any que el Assegurat compleixi una determinada edat La prestació s'establix en forma de Capital o de Renda , si bé la contractació habitual és la de Capital Assegurat amb opció a Renda, és a dir, el que s'establix en el contracte és l'import del capital , però arribat el moment l'Assegurat pot optar per convertir-lo en una Renda Vitalícia .

Aquest tipus d'assegurances té una component molt important financera, doncs les aportacions són uns diners "propietat de l'Assegurat, dipositat en l'entitat asseguradora".

Per això, tenen algunes peculiaritats importants, com són:

Participació en Beneficis
La prestació garantida es calcula sobre la base d'un tipus d'interès tècnic, que actualment està entorn del 4%, doncs estem parlant d'operacions a llarg termini. Però aquesta prestació s'incrementa anualment amb un Bo de Participació en Beneficis, de manera que el 90% dels rendiments obtinguts per la inversió de les aportacions reverteix a l'Assegurat

Valors Garantits
Són drets del Prenedor de l'assegurança d'aquesta pòlissa, amb els quals es contemplen tres possibles situacions en les quals pot trobar-se una persona que està fent un pla d'estalvi a llarg termini:

Rescat
Una vegada transcorregudes dues anualitats completes, el Prenedor pot rescindir la pòlissa amb dret de rescat, pel qual l'entitat asseguradora li abonarà el valor del rescat establert per a aquest moment. Durant els primers anys de assegurança aquest valor no arriba a la quantia de les aportacions efectuades, doncs cal entendre aquestes operacions com plans a llarg termini.

Reducció

En el cas que el Prenedor no pugui plantar cara al pagament de cosines, però no desitgi rescatar la pòlissa, pot deixar-la reduïda, de manera que l'acumulat fins al moment es mantingui en l'entitat asseguradora per a obtenir un capital garantit al final del termini, si bé serà inferior al que hagués obtingut de continuar amb les aportacions.

Bestreta

Durant la vigència de la pòlissa, el Prenedor pot sol·licitar a l'entitat asseguradora un préstec en condicions menys oneroses que les d'una entitat financera, de tal forma que si al venciment de la pòlissa la bestreta no hagués estat retornat es deduiria de la prestació.

En aquest tipus de pòlisses és freqüent incloure una garantia de reemborsament de cosines en cas de defunció de l'Assegurat